Nghị định số: 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Chi tiết nội dung văn bản pháp quy, mời Quý vị xem hoặc dowload TẠI ĐÂY: [pdf-embedder url=”https://dccons.net/wp-content/uploads/2022/11/ND-50-2021-CP_Sua-doi-bo-sung-ND-37.pdf”]

Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ, quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Chi tiết nội dung văn bản pháp quy, mời Quý vị xem hoặc dowload TẠI ĐÂY: [pdf-embedder url=”https://dccons.net/wp-content/uploads/2022/11/ND-06-2021-CP_Quan-ly-chat-luong-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung.pdf”]

Thông tư số: 10/2021/TT-BXD của Bộ Xây Dựng, Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ.

Chi tiết nội dung tiêu chuẩn, mời Quý vị xem hoặc dowload TẠI ĐÂY: [pdf-embedder url=”https://dccons.net/wp-content/uploads/2022/11/TT-10-2021-BXD_HD-ve-atld-chat-luong-ctr-xd.pdf” title=”TT-10-2021-BXD_HD-ve atld-chat-luong-ctr-xd”]