Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6557:2000 về vật liệu chống thấm, sơn bitum cao su
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9065:2012 về vật liệu chống thấm, sơn nhu tường bitum
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9066:2012 về tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính, Yêu cầu kỹ thuật
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9407:2014 về vật liệu chống thấm, Băng chặn nước PVC