Nghị định số: 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2021 của Chính phủ, quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Thông tư số: 06/2021/NĐ-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây Dựng, quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
Thông tư số: 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ, Về quản lý vật liệu và xây dựng.
Thông tư số: 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ, Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Thông tư số: 10/2021/TT-BXD của Bộ Xây Dựng, Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ.
Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ, quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.